Species index: Halichoeres garnoti

Common name: yellowhead wrasse

Halichoeres garnoti

Ex USS Kittiwake
Farewell the Kittiwake—til next time.