Species index: Cheilinus trilobatus

Common name: tripletail wrasse

Cheilinus trilobatus

Koh Similan
Overcrowded boat trip to Koh Similan.